Algemene voorwaarden

Dit zijn de algemene voorwaarden van Oz Propetry B.V., met handelsnaam Feel Unique (hierna te noemen Feel Unique) gevestigd op de Osdorperweg 499, 1067 SR, te Amsterdam met KvK nummer 34375420.

Bij het maken van een afspraak gaat u akkoord met onze algemene voorwaarden. De algemene voorwaarden worden voorafgaand (of bij) het maken van de afspraak ter hand gesteld.

Artikel 1

Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Feel Unique: de Feel Unique kliniek, alle werknemers, behandelaren, specialisten die werkzaam zijn bij Feel Unique Kliniek.
 2. Behandelovereenkomst: de overeenkomst die wordt gesloten tussen de Cliënt en Feel Unique op het moment dat de Cliënt een afspraak boekt.
 3. Cliënt: de te behandelen persoon of individu, bij wie uit hoofde van de gesloten Behandelovereenkomst een behandeling wordt verricht. Dit kan maar hoeft niet dezelfde persoon te zijn als de opdrachtgever. De cliënt dient ouder dan 18 jaar te zijn.
 4. Diensten: alle door Feel Unique te leveren diensten, hieronder ook maar niet uitsluiten begrepen behandelingen voor huidverstrakking (Exilis), behandelingen voor spieropbouw & toning (Emsculpt neo) en behandelingen voor vetverbranding (Emerald Green Laser) en personal training.
 5. Opdrachtgever: degene die voor zichzelf of voor een bepaalde derde een behandelingsovereenkomst sluit met Feel Unique.

Artikel 2

Algemeen

 1. De algemene voorwaarden van toepassing op iedere aanbieding, offerte, behandeling, Behandelovereenkomst en transactie tussen Feel Unique en een Cliënt waarop Feel Unique deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
 2.  De Opdrachtgever doet afstand van de toepasselijkheid van zijn of haar algemene voorwaarden voor zover deze van toepassing zijn.
 3. Voor de uitvoering van de dienstverlening kan Feel Unique derden betrekken, welke zij kan selecteren en contracteren, indien een goede uitvoering van de Behandelovereenkomst dit vereist. Hiervoor is geen voorafgaande toestemming van de Opdrachtgever vereist.

Artikel 3

Inspanning Feel Unique

 1. Feel Unique zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en uitvoeren.
  Feel Unique heeft ten aanzien van de door haar uitgevoerde behandelingen een inspanningsverplichting en uitdrukkelijk geen resultaatsverplichting. Feel Unique is niet aansprakelijk in het geval dat, ondanks het betrachten van de meeste zorg en de juiste inspanning, het gewenste resultaat niet behaald kan worden.
 2. De Cliënt en/of Opdrachtgever zorgt ervoor dat alle gegevens, die redelijkerwijs van belang kunnen zijn voor een goede uitvoering van de behandeling tijdig aan behandelaar worden medegedeeld.. De Cliënt en/of Opdrachtgever dient het klantformulier dat ingevuld moet worden juist in te vullen.
 3. Feel Unique is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, die is ontstaan door onjuiste en/of onvolledige informatie- en gegevensverstrekking van de Cliënt en/of Opdrachtgever.
 4. De behandelaar zal de Cliënt en/of Opdrachtgever inlichten over de financiële consequenties van de wijziging van de behandeling.

Artikel 4

De Behandelovereenkomst

 1. De Behandelovereenkomst komt tot stand wanneer de Opdrachtgever aan Feel Unique de opdracht verstrekt tot het verrichten van de desbetreffende Dienst(en).
 2. Voor het aangaan van een Behandelovereenkomst dient de Opdrachtgever de leeftijd van 18 jaar te hebben bereikt. Voor het ondergaan van de behandeling dient de Cliënt eveneens de leeftijd van 18 jaar te hebben bereikt.
 3. Voor het sluiten van de Behandelovereenkomst dient de Cliënt een vragenlijst in te vullen en te ondertekenen. Schade die is ontstaan doordat de vragenlijst onjuist is ingevuld komt voor rekening van de Cliënt. Feel Unique is niet aansprakelijk voor dergelijke schade.

Artikel 5

Uitvoering van de Behandelovereenkomst

 1. Feel Unique zal de Behandelovereenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren.
 2. De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens waarvan Feel Unique aangeeft dat deze noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de Behandelovereenkomst of waarvan Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Behandelovereenkomst, tijdig en juist worden verstrekt aan Feel Unique. Indien voor de uitvoering van de Behandelovereenkomst de benodigde gegevens niet tijdig zijn verstrekt, heeft Feel Unique het recht om de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten bij Opdrachtgever in rekening te brengen.
 3. De Cliënt dient zich steeds op het eerste verzoek van Feel Unique te kunnen legitimeren met een wettelijk erkend legitimatiebewijs. Kan een Cliënt desgevraagd een dergelijk legitimatiebewijs niet tonen, dan is Feel Unique gerechtigd om de Behandelovereenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten bij Opdrachtgever in rekening te brengen.
 4. Feel Unique is niet aansprakelijk voor welke schade, in welke vorm dan ook, die is ontstaan doordat de Opdrachtgever en/of Cliënt onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt.

Artikel 6

Huisregels

 1. De Cliënt behoort zich in de salon te netjes te gedragen volgens algemene aanvaarde normen.
  Indien de Cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft de behandelaar het recht de cliënt de toegang tot de salon te weigeren zonder verdere opgaaf van redenen.
 2. Bij onbehoorlijk gedrag tijdens behandelingen is de behandelaar bevoegd om de behandeling, al dan niet, vroegtijdig te stoppen, waarbij de Opdrachtgever verplicht is te betalen voor de gehele gereserveerde tijd.

Artikel 7

Annuleren

 1. De Opdrachtgever moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk vierentwintig uur voorafgaande aan de afspraak aan Feel Unique melden.
 2. Indien de Opdrachtgever de verhindering als bedoeld in artikel 3.1 niet of niet tijdig de afspraak doorgeeft, dan mag Feel Unique het gehele bedrag voor de afgesproken behandeling bij de cliënt door in rekening brengen.
 3. Indien de Cliënt te laat komt voor de geplande afspraak, dan mag de Feel Unique de tijd die de Cliënt te laat komt in mindering brengen op de duur van de behandeling. De tijd die de Cliënt te laat is komt voor rekening van de Opdrachtgever en zal niet in mindering worden gebracht op de prijs van de behandeling.
 4. Indien de Cliënt bij meer dan vijftien minuten later dan de afgesproken tijd in de salon aankomt, mag Feel Unique de gehele afspraak annuleren. Het gehele honorarium van de behandeling wordt in rekening gebracht bij de Opdrachtgever.

Artikel 8

Persoonsgegevens en privacy

 1. Feel Unique verwerkt persoonsgegevens van cliënten in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Feel Unique heeft voor haar cliënten een privacyverklaring opgesteld, welke kan worden gevonden op de Website.

Artikel 9

Betaling

 1. Feel Unique vermeldt prijzen van de Diensten op de website.
 2. De genoemde prijzen zijn inclusief verschuldigde BTW.
 3. Aanbiedingen zijn geldig in de aangegeven looptijd.
 4. De Opdrachtgever dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten contant /PIN transactie te voldoen.
 5. Als de betaling niet voldaan is zoals overeengekomen volgens punt 4, dient betaling te geschieden binnen veertien dagen na factuurdatum, op het door ons doorgegeven bankrekeningnummer. Na verstrijken van de termijn van veertien dagen volgt een aanmaning.
 6. Wanneer een Opdrachtgever en/of Cliënt één maand na factuurdatum, zijn factuur nog niet heeft voldaan, is Feel Unique gerechtigd om een incassobureau in te schakelen. De extra kosten hiervan komen geheel voor rekening van de Opdrachtgever.

Artikel 10

Aansprakelijkheid

 1. Feel Unique is niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook ontstaan doordat de schoonheidsspecialiste is uitgegaan van door de Cliënt en/of Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden, vrijetijdsbesteding.
 2. Feel Unique is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal, of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de Cliënt heeft meegebracht naar de salon. Dit geldt tevens voor spullen die zijn achtergelaten in de salon.
 3. Dit artikel is niet van toepassing in geval van opzet of grove schuld van Feel Unique zelf.

Artikel 11

Klachten

 1. Indien de Opdrachtgever en/of Cliënt een klacht heeft over de behandeling, moet de klacht zo spoedig mogelijk, doch binnen vijf dagen na ontdekking zowel mondeling als schriftelijk gemeld worden aan de eigenaar van Feel Unique.
 2. De behandelaar en de Opdrachtgever en/of Cliënt spannen zich vervolgens beiden in om ter zake tot een oplossing te komen.

Artikel 12

Beschadiging en diefstal

 1. Feel Unique heeft het recht van de Opdrachtgever en/of Cliënt een schadevergoeding te eisen indien de Opdrachtgever en/of Cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigt. Dit geldt ook voor schade aan het bedrijfspand en/of ruimte waar Feel Unique is gevestigd.
 2. Feel Unique meldt diefstal altijd bij de politie. Kosten die verbonden zijn aan diefstal zijn voor rekening van de dader.

Artikel 13

Overmacht

 1. Feel Unique is niet gehouden tot nakoming van enige verplichting jegens Opdrachtgever indien dit onmogelijk is geworden als gevolg van een omstandigheid die niet aan haar te wijten valt, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.
 2. In geval van overmacht is Feel Unique niet aansprakelijk voor enige daaruit voortvloeiende schade.
 3. Onder overmacht wordt verstaan alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Feel Unique geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Feel Unique niet in staat is haar verplichtingen jegens de Opdrachtgever na te komen. In ieder geval maar niet uitsluitend behoren hiertoe brand, overstroming, oorlog, natuurrampen en andere uitzonderlijke weersomstandigheden, staking, overheidsmaatregelen en niet levering door toeleveranciers.

Artikel 14

Recht

 1. Op elke overeenkomst tussen Feel Unique en de Opdrachtgever is het Nederlandse recht van toepassing.
 2. De algemene voorwaarden zijn gepubliceerd op de website van Feel Unique en zijn ook in de salon beschikbaar.
 3. In geval van uitleg van de inhoud en strekking van de algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.
 4. Van toepassing is steeds de laatst gepubliceerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.
 5. Indien een of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar zijn, dan blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden in stand. Opdrachtgever en Feel Unique zullen in overleg treden teneinde een soortgelijke bepaling van gelijke strekking ter vervanging van de nietige dan wel vernietigde bepaling overeen te komen.

Dit zijn de algemene voorwaarden van Oz Propetry B.V., met handelsnaam Feel Unique (hierna te noemen Feel Unique) gevestigd op de Osdorperweg 499, 1067 SR, te Amsterdam met KvK nummer 34375420.

Bij het maken van een afspraak gaat u akkoord met onze algemene voorwaarden. De algemene voorwaarden worden voorafgaand (of bij) het maken van de afspraak ter hand gesteld.

Artikel 1

Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Feel Unique: de Feel Unique kliniek, alle werknemers, behandelaren, specialisten die werkzaam zijn bij Feel Unique Kliniek.
 2. Behandelovereenkomst: de overeenkomst die wordt gesloten tussen de Cliënt en Feel Unique op het moment dat de Cliënt een afspraak boekt.
 3. Cliënt: de te behandelen persoon of individu, bij wie uit hoofde van de gesloten Behandelovereenkomst een behandeling wordt verricht. Dit kan maar hoeft niet dezelfde persoon te zijn als de opdrachtgever. De cliënt dient ouder dan 18 jaar te zijn.
 4. Diensten: alle door Feel Unique te leveren diensten, hieronder ook maar niet uitsluiten begrepen behandelingen voor huidverstrakking (Exilis), behandelingen voor spieropbouw & toning (Emsculpt neo) en behandelingen voor vetverbranding (Emerald Green Laser) en personal training.
 5. Opdrachtgever: degene die voor zichzelf of voor een bepaalde derde een behandelingsovereenkomst sluit met Feel Unique.

Artikel 2

Algemeen

 1. De algemene voorwaarden van toepassing op iedere aanbieding, offerte, behandeling, Behandelovereenkomst en transactie tussen Feel Unique en een Cliënt waarop Feel Unique deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
 2.  De Opdrachtgever doet afstand van de toepasselijkheid van zijn of haar algemene voorwaarden voor zover deze van toepassing zijn.
 3. Voor de uitvoering van de dienstverlening kan Feel Unique derden betrekken, welke zij kan selecteren en contracteren, indien een goede uitvoering van de Behandelovereenkomst dit vereist. Hiervoor is geen voorafgaande toestemming van de Opdrachtgever vereist.

Artikel 3

Inspanning Feel Unique

 1. Feel Unique zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en uitvoeren.
  Feel Unique heeft ten aanzien van de door haar uitgevoerde behandelingen een inspanningsverplichting en uitdrukkelijk geen resultaatsverplichting. Feel Unique is niet aansprakelijk in het geval dat, ondanks het betrachten van de meeste zorg en de juiste inspanning, het gewenste resultaat niet behaald kan worden.
 2. De Cliënt en/of Opdrachtgever zorgt ervoor dat alle gegevens, die redelijkerwijs van belang kunnen zijn voor een goede uitvoering van de behandeling tijdig aan behandelaar worden medegedeeld.. De Cliënt en/of Opdrachtgever dient het klantformulier dat ingevuld moet worden juist in te vullen.
 3. Feel Unique is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, die is ontstaan door onjuiste en/of onvolledige informatie- en gegevensverstrekking van de Cliënt en/of Opdrachtgever.
 4. De behandelaar zal de Cliënt en/of Opdrachtgever inlichten over de financiële consequenties van de wijziging van de behandeling.

Artikel 4

De Behandelovereenkomst

 1. De Behandelovereenkomst komt tot stand wanneer de Opdrachtgever aan Feel Unique de opdracht verstrekt tot het verrichten van de desbetreffende Dienst(en).
 2. Voor het aangaan van een Behandelovereenkomst dient de Opdrachtgever de leeftijd van 18 jaar te hebben bereikt. Voor het ondergaan van de behandeling dient de Cliënt eveneens de leeftijd van 18 jaar te hebben bereikt.
 3. Voor het sluiten van de Behandelovereenkomst dient de Cliënt een vragenlijst in te vullen en te ondertekenen. Schade die is ontstaan doordat de vragenlijst onjuist is ingevuld komt voor rekening van de Cliënt. Feel Unique is niet aansprakelijk voor dergelijke schade.

Artikel 5

Uitvoering van de Behandelovereenkomst

 1. Feel Unique zal de Behandelovereenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren.
 2. De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens waarvan Feel Unique aangeeft dat deze noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de Behandelovereenkomst of waarvan Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Behandelovereenkomst, tijdig en juist worden verstrekt aan Feel Unique. Indien voor de uitvoering van de Behandelovereenkomst de benodigde gegevens niet tijdig zijn verstrekt, heeft Feel Unique het recht om de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten bij Opdrachtgever in rekening te brengen.
 3. De Cliënt dient zich steeds op het eerste verzoek van Feel Unique te kunnen legitimeren met een wettelijk erkend legitimatiebewijs. Kan een Cliënt desgevraagd een dergelijk legitimatiebewijs niet tonen, dan is Feel Unique gerechtigd om de Behandelovereenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten bij Opdrachtgever in rekening te brengen.
 4. Feel Unique is niet aansprakelijk voor welke schade, in welke vorm dan ook, die is ontstaan doordat de Opdrachtgever en/of Cliënt onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt.

Artikel 6

Huisregels

 1. De Cliënt behoort zich in de salon te netjes te gedragen volgens algemene aanvaarde normen.
  Indien de Cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft de behandelaar het recht de cliënt de toegang tot de salon te weigeren zonder verdere opgaaf van redenen.
 2. Bij onbehoorlijk gedrag tijdens behandelingen is de behandelaar bevoegd om de behandeling, al dan niet, vroegtijdig te stoppen, waarbij de Opdrachtgever verplicht is te betalen voor de gehele gereserveerde tijd.

Artikel 7

Annuleren

 1. De Opdrachtgever moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk vierentwintig uur voorafgaande aan de afspraak aan Feel Unique melden.
 2. Indien de Opdrachtgever de verhindering als bedoeld in artikel 3.1 niet of niet tijdig de afspraak doorgeeft, dan mag Feel Unique het gehele bedrag voor de afgesproken behandeling bij de cliënt door in rekening brengen.
 3. Indien de Cliënt te laat komt voor de geplande afspraak, dan mag de Feel Unique de tijd die de Cliënt te laat komt in mindering brengen op de duur van de behandeling. De tijd die de Cliënt te laat is komt voor rekening van de Opdrachtgever en zal niet in mindering worden gebracht op de prijs van de behandeling.
 4. Indien de Cliënt bij meer dan vijftien minuten later dan de afgesproken tijd in de salon aankomt, mag Feel Unique de gehele afspraak annuleren. Het gehele honorarium van de behandeling wordt in rekening gebracht bij de Opdrachtgever.

Artikel 8

Persoonsgegevens en privacy

 1. Feel Unique verwerkt persoonsgegevens van cliënten in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Feel Unique heeft voor haar cliënten een privacyverklaring opgesteld, welke kan worden gevonden op de Website.

Artikel 9

Betaling

 1. Feel Unique vermeldt prijzen van de Diensten op de website.
 2. De genoemde prijzen zijn inclusief verschuldigde BTW.
 3. Aanbiedingen zijn geldig in de aangegeven looptijd.
 4. De Opdrachtgever dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten contant /PIN transactie te voldoen.
 5. Als de betaling niet voldaan is zoals overeengekomen volgens punt 4, dient betaling te geschieden binnen veertien dagen na factuurdatum, op het door ons doorgegeven bankrekeningnummer. Na verstrijken van de termijn van veertien dagen volgt een aanmaning.
 6. Wanneer een Opdrachtgever en/of Cliënt één maand na factuurdatum, zijn factuur nog niet heeft voldaan, is Feel Unique gerechtigd om een incassobureau in te schakelen. De extra kosten hiervan komen geheel voor rekening van de Opdrachtgever.

Artikel 10

Aansprakelijkheid

 1. Feel Unique is niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook ontstaan doordat de schoonheidsspecialiste is uitgegaan van door de Cliënt en/of Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden, vrijetijdsbesteding.
 2. Feel Unique is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal, of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de Cliënt heeft meegebracht naar de salon. Dit geldt tevens voor spullen die zijn achtergelaten in de salon.
 3. Dit artikel is niet van toepassing in geval van opzet of grove schuld van Feel Unique zelf.

Artikel 11

Klachten

 1. Indien de Opdrachtgever en/of Cliënt een klacht heeft over de behandeling, moet de klacht zo spoedig mogelijk, doch binnen vijf dagen na ontdekking zowel mondeling als schriftelijk gemeld worden aan de eigenaar van Feel Unique.
 2. De behandelaar en de Opdrachtgever en/of Cliënt spannen zich vervolgens beiden in om ter zake tot een oplossing te komen.

Artikel 12

Beschadiging en diefstal

 1. Feel Unique heeft het recht van de Opdrachtgever en/of Cliënt een schadevergoeding te eisen indien de Opdrachtgever en/of Cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigt. Dit geldt ook voor schade aan het bedrijfspand en/of ruimte waar Feel Unique is gevestigd.
 2. Feel Unique meldt diefstal altijd bij de politie. Kosten die verbonden zijn aan diefstal zijn voor rekening van de dader.

Artikel 13

Overmacht

 1. Feel Unique is niet gehouden tot nakoming van enige verplichting jegens Opdrachtgever indien dit onmogelijk is geworden als gevolg van een omstandigheid die niet aan haar te wijten valt, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.
 2. In geval van overmacht is Feel Unique niet aansprakelijk voor enige daaruit voortvloeiende schade.
 3. Onder overmacht wordt verstaan alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Feel Unique geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Feel Unique niet in staat is haar verplichtingen jegens de Opdrachtgever na te komen. In ieder geval maar niet uitsluitend behoren hiertoe brand, overstroming, oorlog, natuurrampen en andere uitzonderlijke weersomstandigheden, staking, overheidsmaatregelen en niet levering door toeleveranciers.

Artikel 14

Recht

 1. Op elke overeenkomst tussen Feel Unique en de Opdrachtgever is het Nederlandse recht van toepassing.
 2.  De algemene voorwaarden zijn gepubliceerd op de website van Feel Unique en zijn ook in de salon beschikbaar.
 3. In geval van uitleg van de inhoud en strekking van de algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.
 4. Van toepassing is steeds de laatst gepubliceerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.
 5. Indien een of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar zijn, dan blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden in stand. Opdrachtgever en Feel Unique zullen in overleg treden teneinde een soortgelijke bepaling van gelijke strekking ter vervanging van de nietige dan wel vernietigde bepaling overeen te komen.