Privacybeleid

Privacy Beleid

Dit is het Privacy Beleid van Oz Propery BV , met handelsnaam Beauty Feel Unique(hierna te noemen Feel Unique kliniek) gevestigd op de Osdorperweg 499, 1067 SR, te Amsterdam met KvK nummer 34375420.

Feel Unique kliniek is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens zoals deze worden verzameld bij uw behandeling op de Feel Unique kliniek vestiging,  genoemd op de website feel-unique.nl (“Website”) als ook tijdens uw bezoek aan de Website. In dit Privacy beleid beschrijven wij op welke wijze wij met uw persoonsgegevens omgaan. Door een behandeling bij Feel Unique kliniek  af te sluiten of bij een bezoek aan de website www.Feel Unique kliniek.nl gaat u akkoord met de hier vermelde verwerking van uw persoonsgegevens conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”).

Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens zijn gegevens die herleidbaar zijn tot een natuurlijk persoon. Met behulp van deze gegevens kan Feel Unique kliniek haar cliënten direct dan wel indirect identificeren. Dit zijn alle gegevens die direct of indirect tot een persoon te herleiden zijn.

Welke informatie verzamelen wij?

In het kader van de dienstverlening van Feel Unique kliniek worden bij uw inschrijving uw persoonsgegevens, zoals uw NAW-gegevens, geboortedatum, geslacht, e-mailadres,  en telefoonnummer, verzameld en verwerkt.

Voor welke doelen verzamelt Feel Unique kliniek deze informatie?

Uw persoonsgegevens zullen worden gebruikt ter registratie en uitvoering van uw behandeling. Dit hoort bij de dienstverlening vanuit Feel Unique kliniek. Deze gegevens zijn onder meer nodig voor het aanmaken van een client dossier waardoor u toegang hebt tot de vestiging van Feel Unique kliniek. Een weigering van het afstaan van de persoonsgegevens betekent dat Feel Unique kliniek de behandeling dient af te wijzen.

Daarnaast zal Feel Unique kliniek deze gegevens gebruiken om u per post, per email of anderszins te informeren over producten, diensten of speciale acties van Feel Unique kliniek die voor u interessant kunnen zijn. Feel Unique kliniek kan u ook na afloop van uw behandeling benaderen voor marketing doeleinden, tenzij u heeft aangegeven geen marketing gerelateerde berichten van Feel Unique kliniek te willen ontvangen.

Feel Unique kliniek kan u dus ook rechtstreeks benaderen met hun aanbod van producten of diensten. Indien u dit niet wenst dan kunt u zich afmelden voor deze dienst.

Als u contact met ons opneemt dan per telefoon, e-mail of op een andere manier dan worden uw gegevens geregistreerd. Zo kunnen medewerkers van Feel Unique kliniek op een later tijdstip zien dat er al eerder contact met u is geweest en waarover. Zo hoeft u niet telkens hetzelfde voor te leggen.

Voorts kan Feel Unique kliniek verplicht zijn persoonsgegevens te verwerken en/of aan derden te verstrekken. Dit kan bijvoorbeeld geschieden door een daartoe bevoegde autoriteit zoals bijvoorbeeld de politie ten behoeve van een strafrechtelijk onderzoek.

Persoonsgegevens delen met derden

Daarnaast kan Feel Unique kliniek uw persoonsgegevens delen met derden om indien u na facturatie niet tot betaling over gaat. Uw gegevens worden opgenomen in de schuldendatabase van deze derden. Met deze derden wordt er een verwerkingsovereenkomst getekend.

Indien Feel Unique kliniek een onderdeel of vestiging verkoopt of indien (een onderdeel of vestiging van) Feel Unique kliniek wordt aangekocht door of fuseert met een ander bedrijf, kunnen de persoonsgegevens die op u betrekking hebben onderdeel uitmaken van een dergelijke transactie en derhalve één van de overgenomen bedrijfsmiddelen zijn.

Tenslotte kan Feel Unique kliniek uw persoonsgegevens overdragen aan derden indien dat wettelijk verplicht is. Voor elke andere verwerking van uw persoonsgegevens zal Feel Unique kliniek uw expliciete voorafgaande toestemming vragen indien dit vereist is op grond van de AVG.

Links naar andere websites

Links naar websites van derden waar Feel Unique kliniek geen zeggenschap over heeft of onder controle heeft zijn bedoeld voor het verschaffen van informatie. Feel Unique kliniek is niet verantwoordelijk voor het Privacy beleid van deze websites. Wij raden u aan het Privacy beleid van deze websites te lezen voordat u uw gegevens met hen deelt.

Beveiliging van informatie

Feel Unique kliniek gaat zorgvuldig om met de persoonsgegevens die u aan ons toevertrouwt. Zo zorgt Feel Unique kliniek ervoor dat uw gegevens goed beveiligd zijn en dat alleen daartoe geautoriseerde personen binnen Feel Unique kliniek en haar vestigingen toegang hebben tot uw gegevens. Tevens zorgt Feel Unique kliniek voor passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen om de persoonsgegevens te beschermen tegen onder andere verlies, vernietiging of beschadiging, onbevoegde kennisname of enige andere vorm van onrechtmatige verwerking van jouw persoonsgegevens. Dit doen wij onder andere door het nemen van fysieke en organisatorische maatregelen voor toegangsbeveiliging, het instellen van een gebruikersnaam en wachtwoord voor elke computer. Uiteraard dragen wij zorg voor een up tot date beveiligingssysteem.

Feel Unique kliniek kan niet garanderen dat uw persoonlijke gegevens worden beschermd tegen ongeautoriseerde toegang of misbruik en Feel Unique kliniek accepteert geen enkele aansprakelijkheid voor de onjuiste handelingen van onbevoegde derden.

Bewaartermijn

Feel Unique kliniek bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor zij worden verzameld of vervolgens worden verwerkt.

Invloed op verwerking van uw persoonsgegevens

In de AVG zijn een aantal rechten van betrokkenen vastgelegd. Iedereen heeft het recht zijn of haar persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of aan te vullen, te laten wissen, een beperking van de verwerking te vragen, te laten overdragen en kan bezwaar maken tegen verwerking van zijn of haar persoonsgegevens. Per verzoek zal gekeken worden of aan uw verzoek voldaan kan worden. Wij streven ernaar u binnen een maand te voorzien van een reactie.

Cookies?

Feel Unique kliniek maakt geen gebruik van cookies en verwerkt in dat kader geen persoonsgegevens.

Wijziging Privacy Statement

Feel Unique kliniek behoudt zich het recht voor dit Privacy beleid te wijzigen. U wordt verzocht dit Privacy beleid regelmatig te raadplegen zodat u op de hoogte bent van wijzigingen.

Contact

Als u vragen heeft over dit Privacy beleid kunt u op elk moment contact opnemen via de volgende contactgegevens:

Feel Unique kliniek
Osdorperweg 499
1067 SR Amsterdam

E: info@feel-unique.nl
T: 0641536985